ประชุมใหญ่สามัญประจำปี สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย

    ประชุมใหญ่สามัญประจำปี สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย

    ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ดร.พิทักษ์ มหบุญพาชัย เข้าร่วมประชุมในฐานะอุปนายกฝ่ายกฎหมายสมาคมฯ

    © 2017 วิทยาลัยอาชีวศึกษาภักดีพณิชยการและเทคโนโลยี. All Rights Reserved.