ดร.พิทักษ์ มหบุญพาชัย ได้ ร่วมจัดการศึกษา“โรงเรียนพณิชยการกำแพงเพชร”ซึ่งก่อตั้งเมื่อ วันที่ 20พฤษภาคม 2522 โดยเปิดทำการสอนอาชีวศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.) แผนกพาณิชยกรรม สาขาวิชาการบัญชี และคอมพิวเตอร์ และได้ร่วมก่อตั้ง“โรงเรียนบริหารธุรกิจพณิชยการกำแพงเพชร” เมื่อ วันที่ 18 ตุลาคม 2527 เพื่อเปิดการสอนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ประเภทบริหารธุรกิจสาขาการบัญชี

  ต่อมาปี 2544 มีการเปลี่ยนแปลงผู้ดำเนินการของ บริษัทพณิชยการกำแพงเพชร จำกัด เป็นดร.พิทักษ์ และคุณอร มหบุญพาชัย เป็นผู้บริหารบริษัทฯ และก่อตั้งห้างหุ้นส่วนจำกัด ภักดีพณิชยการและเทคโนโลยีขึ้นใหม่ ดร.พิทักษ์ มหบุญพาชัย และครอบครัว มีแนวคิดในการตั้งสถานศึกษา ตามแนวนโยบายการปฏิรูปการศึกษาใหม่ เพื่อมุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีความเป็นเลิศทางด้านวิชาชีพ สนองความต้องการและพัฒนาศักยภาพของผู้เรียนในสาขาวิชาชีพ เป็นไปตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจแห่งชาติฉบับที่ 9 จึงได้จัดทำ “Mind – Mapสถานศึกษาในฝัน” ขึ้นโดยมี ดร.พิทักษ์ มหบุญพาชัย เป็นผู้มีอำนาจทำการแทน เพื่อก่อสร้างสถานศึกษาแห่งใหม่บนเนื้อที่ 100 ไร่และได้ร่วมกับครอบครัว กำหนดชื่อสถานศึกษาแห่งใหม่ว่า “โรงเรียนภักดีพณิชยการและเทคโนโลยี”

  คำว่า “ภักดี” นั้นมีความเป็นมาจากต้นตระกูลของ “คุณอรมหบุญพาชัย(สกุลเดิมผู้ภักดี) สมัยคุณปู่ในฐานะข้าบาทผู้ใกล้ชิด พระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าอลงกฎ ขณะนั้นดำรงตำแหน่งเป็นแม่ทัพน้อยกองทัพภาคที่ 3 เมืองพิษณุโลก รัชสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 6 เป็นที่ไว้วางพระทัยยิ่งในความจงรักภักดีของท่านขุนฯ ประจวบกับทางราชการได้ประกาศกฎหมายให้ใช้นามสกุล ด้วยพระเมตตาของ พระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าอลงกฎ จึงได้ขอพระราชทานบรรดาศักดิ์ให้แก่คุณปู่ของ “คุณอร” และได้รับพระมหากรุณาธิคุณพระราชทานนามสกุล ให้เป็น “ขุนศรีพานิช(ผู้ภักดี)” และเพื่อความเป็นศิริมงคลแห่งสถาบันจึงได้เอานามสกุลอันเป็นมงคลนาม ตั้งเป็นชื่อสถาบันว่า“ภักดีพณิชยการและเทคโนโลยี” โดยเริ่มดำเนินการก่อสร้างและทำพิธียกเสาเอกเมื่อวันที่ 26 กันยายน 2544

  ในปี พ.ศ. 2554 สถานศึกษาได้เปลี่ยนชื่อใหม่ตามพระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2554 โดยใช้ชื่อว่า “วิทยาลัยอาชีวศึกษาภักดีพณิชยการและเทคโนโลยี”

  สีประจำวิทยาลัยฯ

  น้ำเงิน-เทา

  น้ำเงิน คือ สีแห่งความมั่นคง เข้มแข็ง หมายถึง การศึกษาเพื่อที่จะพัฒนาคุณภาพเยาวชน

  และสังคมสู่ความเป็นเลิศทางทักษะวิชาชีพ

  สีเทา คือ สีแห่งมันสมอง และจิตใจ เปรียบประดุจสติปัญญาที่เลิศล้ำและความคิดสร้างสรรค์

  ที่เปี่ยมไปด้วยคุณธรรม จริยธรรม

  กฎปฏิบัติ 10 ประการ

  สำหรับใช้เป็นแนวปฏิบัติของนักศึกษา

  1. ไม่มาเรียนสาย

  2. แต่งกายถูกระเบียบ

  3. พฤติกรรมเรียบร้อย

  4. อ่อนช้อยมารยาท

  5. ปราศจากยาเสพติด

  6. รักษาสิทธิของตน

  7. สร้างความอดทนเป็นนิสัย

  8. มีวินัยในตนเอง

  9. เร่งพัฒนาความรู้

  10. เชิดชูสถาบัน

  สัญลักษณ์

  ประจำวิทยาลัยฯ

  พระวิษณุ เรือสำเภา ฟันเฟือง มีเพชรหน้าตัดตรงกลางอยู่ภายในวงแหวนด้านใน วงแหวนรอบนอกมีชื่อโรงเรียนอยู่ด้านบน ชื่ออำเภอและจังหวัดอยู่ด้านล่าง ขั้นด้วยดอกบัวด้านละ1 ดอก

  พระวิษณุ หมายถึง เทพซึ่งเป็นบรมครูแห่งช่าง

  เรือสำเภา หมายถึง สัญลักษณ์แห่งธุรกิจการค้าในระดับสากล

  ฟันเฟือง หมายถึง เครื่องจักรกลและระบบกลไก

  เพชรหน้าตัดตรงกลาง หมายถึง ความมีคุณค่า ความเจิดจรัสรุ่งเรืองและความมั่นคงแห่งสถาบัน

  ต้นไม้ประจำวิทยาลัยฯ

  คือ ต้นทองกวาว

  ภายในบริเวณสถานศึกษา มีต้นทองกวาวขึ้นปะปนกับพรรณไม้อื่นๆ เป็นจำนวนมาก เป็นไม้ยืนต้น

  ที่มีดอกสีเหลือง-สีแดง ในฤดูกาลจะออกบานสะพรั่งสวยงามมาก จึงได้อนุรักษ์ไว้เป็น “ต้นไม้ประจำสถานศึกษา” ภาษาพื้นบ้านเรียกว่า “ทองธรรมชาติ” บ่งบอกถึง ความเป็นทองแท้-ทองบริสุทธิ์ ที่ไม่สามารถแปรเปลี่ยนเป็นธาตุอื่นได้ มีความคงทนมีคุณค่าในตนเอง เฉกเช่นเดียวกับ“การศึกษา” ที่ให้ความรู้ ประสบ การณ์ ทักษะ แก่เยาวชน ให้เป็นทรัพยากรที่มีคุณค่าของสังคม ดุจเดียวกับ “ทองแท้” หรือ “ทองธรรมชาติ”

  © 2020 วิทยาลัยอาชีวศึกษาภักดีพณิชยการและเทคโนโลยี. All Rights Reserved.