อาคารเรียนและอาคารประกอบ

  1. “อาคารผู้ภักดี” ขนาด 4 ชั้น จำนวน 28 ห้องเรียน มีห้องหน้ามุกประกอบอาคารเพื่อเป็นห้องปฏิบัติการของครู/บุคลากร , ห้องพยาบาล ชาย-หญิง และห้องปฏิบัติการอื่นๆ รวม 16 ห้อง จำนวน 1 หลัง

  2.“ อาคารอร-พิทักษ์ ” ขนาด 3 ชั้น ใช้เป็นอาคารสำนักงานฯ ชั้นที่ 1-2 เป็นห้องปฏิบัติการของผู้บริหาร ครูและเจ้าหน้าที่ ชั้นที่ 3 เป็นห้องประชุมสัมมนาวิชาการ และห้องเรียนรวมขนาดความจุ 200คน จำนวน 1 หลัง

  3.“อาคารบุญพาชัย” อาคารทรงหลังคาโค้ง 2 ชั้น ใช้เป็นอาคาร ขนาดความจุ 1,500 คน มีเวทียกพื้น ห้องควบคุม ห้องเก็บอุปกรณ์เครื่องมือ และด้านหลังเวทียกพื้นเป็นห้องเรียนแผนกช่างยนต์ 3 ห้อง และด้านล่างใช้เป็น “ศูนย์ฝึกอบรมสาขาช่างยนต์” พร้อมมีห้องแต่งตัวนักแสดง ชาย-หญิง 2 ห้อง พร้อมห้องน้ำจำนวน 1 หลัง

  4. อาคารศูนย์ฝึกอบรมสาขาช่างยนต์ 2 ชั้น จำนวน 1 หลัง

  5. อาคารฝึกอบรมสาขาช่างยนต์สามเหลี่ยม จำนวน 1 หลัง

  6. อาคารศูนย์ฝึกอบรมสาขาช่างก่อสร้าง ขนาด 2 ห้องเรียน จำนวน 1 หลัง

  7. อาคาร “ คลังข้อสอบ ” ขนาด 2 ชั้น ชั้นบนเป็นป้ายชื่อสถานศึกษา จำนวน 1 หลัง

  8. อาคารจตุรทิศ ” อาคารห้องสมุด(คสล.) ทรงหลังคาโค้ง 2 ชั้น

  ชั้นที่ 1 เป็นศูนย์ศึกษาสื่อทางไกล และกิจกรรมดนตรี สามารถใช้เป็นที่ประชุมขนาดความจุ 800 คน

  ชั้นที่2 เป็นห้องสมุดที่มี Internet 50 เครื่อง /ห้องทำงานครู บรรณารักษ์ / ห้องเรียน คอมพิวเตอร์(ปรับอากาศ)/ ห้องปฏิบัติการ จำนวน 6 ห้อง

  9. อาคารห้องน้ำ ขาย/หญิง(คสล.) ห้องน้ำหญิง 10 ห้อง ห้องน้ำชาย 7 ห้อง ห้องปัสสาวะชาย 10 ที่ จำนวน 2 หลัง

  10. อาคารบ้านพักเจ้าหน้าที่/นักการภารโรง จำนวน 4 หลัง

  11. อาคาร(คสล.) ใช้เป็นห้องฝึกปฏิบัติการสาขาช่างก่อสร้างและสำหรับเก็บเครื่องมือ/อุปกรณ์/พัสดุ งานช่าง งานช่างก่อสร้าง และห้องน้ำครู อาคาร 3 จำนวน 3 หลัง ห้องเรียน 4 ห้อง ห้องฝึกงาน 3 ห้อง

  12. ศาลาทรงแปดเหลี่ยม สำหรับการนันทนาการของบุคลากร จำนวน 1 หลัง

  13. อาคารพุทธสถาน(คสล.) เป็นที่ประดิษฐานพระพุทธรูปประจำสถานศึกษา 2 ชั้น ชั้นล่างเก็บเครื่องมือและอุปกรณ์ต่าง ๆ จำนวน 1 หลัง

  14. อาคารที่ประดิษฐานพระวิษณุกรรม จำนวน 1 หลัง

  15. อาคารสำหรับการปฏิบัติหน้าที่ของ รปภ. จำนวน 3 หลัง

  16. อาคารยิมฯทรงหลังคาโค้ง 1 หลัง พร้อมสนามบาสเกตบอลมาตรฐาน แลที่นั่งเชียร์ จำนวน 8 ที่

  17. สนามฟุตบอลขนาดมาตรฐาน จำนวน 1 สนาม (รองรับการแข่งขันกีฬาระดับชาติและระดับสโมสร)

  18. สนามบาสเกตบอล ขนาดมาตรฐาน จำนวน 2 สนาม

  19. สนามวอลเลย์บอล ขนาดมาตรฐาน จำนวน 1 สนาม

  20. สนามตะกร้อ ขนาดมาตรฐาน จำนวน 1 สนาม

  21. สวนหย่อมรอบบริเวณพื้นที่โรงเรียน(มีการปรับปรุงภูมิทัศน์ที่สวยงาม)

  22. พื้นที่ลานเอนกประสงค์/สวนพักผ่อนหย่อนใจ หน้าอาคารสำนักงาน

  23. ถนน(คสล.) รอบบริเวณโรงเรียน

  24. สระน้ำพุ บริเวณหน้าศูนย์ฝึกอบรมช่างยนต์

  25. ลานจอดรถยนต์ รถจักรยานยนต์

  26. โรงจอดรถ จำนวน 3 หลัง

  27. อาคารศูนย์คลายเหงา (กิจกรรมนักเรียน นักศึกษา) และศาลาพักผ่อน รวม 16 หลัง

  28. อาคาร PCCT SHOP จำนวน 1 หลัง

  29. อาคารเรียนและฝึกงานช่างก่อสร้าง ขนาด 3 ห้องเรียน จำนวน 1 หลัง

  30. ติดตั้งตาข่ายกันนกแบบมาตรฐานทุกอาคาร

  31. ห้องศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ จำนวน 1 ห้อง บริหารข้อมูลโดยใช้โปรแกรมการบริหารด้วยระบบ LAN.

  32. ปรับปรุงซุ้มที่พักผ่อนเป็นแบบมาตรฐานเพิ่มขึ้น มีจำนวน 18 ที่

  33. ปรับปรุงเวทีมาตรฐานในหอประชุมบุญพาชัย

  © 2020 วิทยาลัยอาชีวศึกษาภักดีพณิชยการและเทคโนโลยี. All Rights Reserved.