คณะกรรมการTO BE NUMBER ONE จังหวัดกำแพงเพชร ตรวจประเมินผลโครงการของวอศ.ภักดีพณิชยการฯ

    คณะกรรมการTO BE NUMBER ONE จังหวัดกำแพงเพชรนำโดย แรงงานจังหวัดกำแพงเพชร

    สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา 41 และสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร ได้เข้าตรวจเยี่ยมการดำเนินงานโครงการของชมรมTO BE NUMBER ONEวิทยาลัยอาชีวศึกษาภักดีพณิชยการและเทคโนโลยี ซึ่งได้รับการคัดเลือกเป็นตัวแทนของสถานศึกษาระดับอาชีวศึกษาเข้าประกวดระดับภาคเหนือที่จังหวัดเชียงใหม่ระหว่างวันที่ 2-3 กุมภาพันธ์ 2558 คณะกรรมการฯได้ให้คำแนะนำในการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าสู่เวทีการแข่งขัน โดยมีดร.พิทักษ์ มหบุญพาชัย ผู้อำนวยการ และนายไพฑูรย์ กตกุลเดโช รองผู้อำนวยการให้การต้อนรับเป็นอย่างดี.

    © 2017 วิทยาลัยอาชีวศึกษาภักดีพณิชยการและเทคโนโลยี. All Rights Reserved.