นศ.วอศ.ภักดีพณิชยการฯจัดกิจกรรมจิตอาสาอบรมให้ความรู้แก่นักเรียนเครือข่าย

    เนื่องในโอกาสสัปดาห์“วันจิตอาสาสากล” วิทยาลัยอาชีวศึกษาภักดีพณิชยการและเทคโนโลยี

    จึงร่วมกับสมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศ กลุ่มภาคเหนือ โดยการสนับสนุนของ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน กระทรวงศึกษาธิการ จัดกิจกรรมจิตอาสา เพื่อเฉลิมฉลองในวโรกาส “วัน 5 ธันวามหาราช” กิจกรรมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมความสำคัญกับการจัดการศึกษาด้านอาชีวศึกษาเอกชน โดยปรับภาพลักษณ์ของนักเรียนนักศึกษาอาชีวศึกษาเอกชน ให้สังคมได้รับรู้ในอีกด้านที่เป็นความดีงาม คือ คนเก่ง คนดี มีความสามารถสูง และมีจิตอาสาทำคุณประโยชน์ให้สังคมส่วนรวม โดยได้จัดกิจกรรม “อาชีวะเอกชน สร้างคน สร้างชาติ”

    วิทยาลัยอาชีวศึกษาภักดีพณิชยการและเทคโนโลยี จึงสนับสนุนให้นักศึกษาชมรมTO BE NUMBER ONE และชมรมต้นกล้าชากังราว จัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้แก่นักเรียนในโรงเรียนบ้านลานหิน ตำบลลานดอกไม้ อำเภอเมืองกำแพงเพชร เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2557 ที่ผ่านมา โดยดร.พิทักษ์ มหบุญพาชัย ผู้อำนวยการ/ผู้รับใบอนุญาต ได้มอบให้ นายไพฑูรย์ กตกุลเดโช นำนักศึกษากลุ่มดังกล่าวเข้าร่วมกิจกรรมจนบรรลุวัตถุประสงค์ดังกล่าว

    © 2017 วิทยาลัยอาชีวศึกษาภักดีพณิชยการและเทคโนโลยี. All Rights Reserved.